Lokata Kusząca

Terminowa lokata oszczędnościowa „Lokata Kusząca" w złotych dla osób fizycznych.

Podstawowe informacje o lokacie terminowej "Lokata Kusząca" w złotych:

  • otwarcie rachunku lokat oszczędnościowych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem,
  • minimalna kwota wkładu wynosi 1 000 zł,
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Kusząca lokata"  oprocentowany jest wg. stałej stopy procentowej określonej w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży,
  • kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawiania środków na lokacie. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku,
  • odsetki naliczane są od dnia wpłaty do końca okresu umownego,
  • z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu bank nalicza odsetki od dnia wpłaty do dnia w którym nastąpiło wycofanie lokaty wg stawki procentowej dla środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • jeżeli środki lokaty nie zostaną podjęte pierwszego dnia roboczego po upływie okresu zadeklarowania i nie zostanie złożona inna dyspozycja, lokata wraz z odsetkami zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres zadeklarowania. Wznowienie lokaty odbywa się na warunkach obowiązujących w dniu rozpoczynającym  kolejny okres funkcjonowania lokaty.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
(stopa stała)
Lokata terminowa "Lokata Kusząca"  
1 - miesięczna 1,00 %
2 - miesięczna 1,10 %
3 - miesięczna 1,50 %
4 - miesięczna 1,50 %
5 - miesięczna 1,55 %
6 - miesięczna 1,60 %