Lokata Stabilna

Lokata Stabilna

 • Lokaty prowadzone są w okresach 1, 3, 6 i 12-miesięcznych i oprocentowane w stosunku rocznym wg zmiennych stóp procentowych określonych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.
 • Minimalna wpłata niezbędna do otwarcia lokaty wynosi 1.000,00 zł
 • Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego dzień, który nazwą odpowiada dniowi otwarcia lokaty
 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:
  1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
  2) nie dokonuje częściowych wypłat.
 • Każda wypłata środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych obowiązującej w dniu wypłaty
 • Odsetki od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty
 • Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata Stabilna nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja
 • Kolejny okres umowny rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu umownego, tj. w dniu, który datą odpowiada dniowi wniesienia lokaty.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
(stopa zmienna)
1 -   miesięczna 1,15 %
3 -   miesięczna 1,44 %
6 -   miesięczna 1,52 %
12 - miesięczna 1,56 %