Odwołania od decyzji PFR

Odwołania

Od 18 maja br. istnieje możliwość składania odwołań do wydanych decyzji PFR.

1. Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego. Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji.

 2. Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania, nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej, a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania.

3. Przed złożeniem odwołania klient powinien:

  • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym Urzędem Skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku;
  • upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

4. We wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.

5. Klient powinien złożyć odwołanie:

  • nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej;
  • w tym samym Banku, w którym składany był wniosek;
  • z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;
  • zawierające wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

 6. Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku o subwencję - wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek].