Prowizje za roczne gwarancje BGK

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych będących następstwem pandemii COVID-19

oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie prowizja za roczną gwarancję BGK wynosi 0% (należna do dnia 30 czerwca 2023 r.).