Zebrania grup członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży
uprzejmie informuje, że zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Łomży  zwołuje zebrania Grup Członkowskich
oraz informuje o porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich.

1. Grupa Członkowska Gmina i Miasto Nowogród
 - w dniu 24 marca 2023 r. o godz.10,00  w siedzibie Oddziału Banku w Nowogrodzie, ul. Nadnarwiańska 1, 18-414 Nowogród


2.Grupa Członkowska Gmina Zbójna
- w dniu 24 marca 2023 r. o godz.12,00 w siedzibie w siedzibie Oddziału Banku w Nowogrodzie, ul. Nadnarwiańska 1, 18-414 Nowogród


3.Grupa Członkowska Miasto Łomża.
-w dniu 27 marca 2023 r.  o godz.10,00 w  Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski.


4.Grupa Członkowska Gmina Łomża.
- w dniu 27 marca 2023 r.  o godz.12,00 w Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski.


5. Grupa Członkowska Gmina Miastkowo
- w dniu 27 marca 2023 r. o godz.14,00 w Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski.

6. Grupa Członkowska Gmina Śniadowo
      - w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 11,00 w siedzibie Oddziału Banku w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 20, 18-411 Śniadowo.

Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

      1. Otwarcie obrad.
      2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
      3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za  2022 rok .
      4. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży za 2022 rok.
      5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, na którym przedstawione  zostaną  i podjęte  Uchwały określone w Statucie i innych regulacjach Banku .
      6. Sprawy różne.
      7. Zamknięcie posiedzenia Zebrania.

Zgodnie z § 37 ust. 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Łomży  Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 


                            Zarząd Banku Spółdzielczego 
                                    W Łomży