Zebranie Przedstawicieli BS Łomża

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży, działając na podstawie § 23 Statutu Banku, zwołuje w dniu 20 maja 2022 roku (piątek) w Sali bankietowej „Gracja” ul. Łomżyńska 23A Stare Kupiski, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży.

 Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:

I termin : 20 maja 2022 r. godz. 1100 (I termin)

II termin :20 maja 2022 r. godz. 1130 ( II termin Zebrania Przedstawicieli ,w przypadku obecności w I terminie na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.)

 Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli .

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.

 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łomży- Uchwała nr 1/I/2022.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór Komisji Zebrania

 • Komisji ds. odpowiedniości w celu dokonania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Łomży z obowiązującą procedurą oceny i Regulaminem obrad.

 • Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przeprowadzenia wyborów lub głosowania tajnego w innej sprawie,

 1. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli .

 2. Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Łomży - Uchwała nr 2/I/2022

 3. Podjęcie Uchwały nr 3/I/2022 w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej, osób pełniących kluczowe funkcje oraz polityki różnorodności w Banku Spółdzielczym”.

 4. Podjęcie Uchwały nr 4/I/2022 w sprawie Regulaminu Wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży

 5. Podjęcie Uchwały nr 5/I/2022 w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.

 6. Wybory do Rady Nadzorczej:

 • zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej i zatwierdzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej

 • dokonanie ocen odpowiedniości kandydatów przez Komisję ds. odpowiedniości zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej, osób pełniących kluczowe funkcje oraz polityki różnorodności w Banku Spółdzielczym”.

 • tajne głosowanie

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 31 maja 2021 r.

 2. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, w tym:  ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, ocena realizacji „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Łomży”, ocena pracy Zarządu Banku, sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

 4. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie im. F. Stefczyka obejmującej działalności Banku Spółdzielczego za okres od 01.08.2018 do 30.06.2021. przeprowadzonej w dniach od 13 września do 01 października 2021 r. oraz wystąpienia polustracyjnego z dnia 14.10.2021

 5. Podjęcie pozostałych Uchwał:

  Uchwały nr 6/I/2022 w sprawie zatwierdzenia „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży

  Uchwała Nr 7/I/2022 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łomży za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 .

  Uchwała Nr 8/I/2022 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za 2021rok.

  Uchwała Nr 9/I/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.

  Uchwała Nr 10/I/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.

  Uchwała Nr 11/I/2022 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży za okres 01.01.2021-31.12.2021 r.

  Uchwała Nr 12/I/2022 w sprawie: zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.

  Uchwała Nr 13/I/2022 w sprawie: uchwalenia kierunków działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rzecz klientów Banku i jego środowiska.

  Uchwała nr 14/I/2022 w sprawie : oceny indywidualnej ustępujących członków Rady Nadzorczej .

  Uchwała nr 15/I/2022 w sprawie : oceny kolegialnej ustępujących członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

  Uchwała nr 16/I/2022 w sprawie : oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej .

  Uchwała nr 17/I/2022 w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łomży na kadencję 2022-2026.

  Uchwała nr 18/I/2022 w sprawie : oceny kolegialnej Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.

  Uchwała 19/I/2022 w sprawie wyboru Delegata Banku Spółdzielczego w Łomży na Zgromadzenia Regionalne ZRBS.

  Uchwała Nr 20/I/2022 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu

 6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku , w lokalu Banku Spółdzielczego w Łomży, Aleja Legionów 5, wyłożona jest do wglądu członków Banku dokumentacja obejmująca:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli .
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łomży