Kredyty pomostowe

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej UNIA BIZNES I UNIA SUPER BIZNES


Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach następujących programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich
 • oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych. 
 

Szczegółowe informacje na temat działań w ramach Programów krajowych/regionalnych operacyjnych lub wspólnotowych można uzyskać między innymi na stronach internetowych POIG, PO IiŚ, PO KL, PO RPW, PO EWT:
www.funduszestrukturalne.gov.pl

PROW, Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich:
www.arimr.gov.pl
www.gov.pl

Podlaskie
www.wrotapodlasia.pl

Kredyt pomostowy UNIA BIZNES - kredyt przeznaczony na sfinansowanie wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dotację/dofinansowanie w ramach właściwego Programu.
Kredyt pomostowy UNIA SUPER BIZNES - kredyt przeznaczony na sfinansowanie do 85% kosztów projektu realizowanego w ramach, właściwego Programu.

Bank udziela kredytów: 

 1. Ze względu na okres kredytowania:
  - krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
  - średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  - długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat do maksymalnie 10 lat,
  z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z konieczności rozliczenia realizacji projektu w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2015 roku.
 2. Ze względu na rodzaj waluty:
  -w złotych.
 3. Spłata kredytu UNIA BIZNES następuje jednorazowo i bezzwłocznie z otrzymanej dotacji, lub wielokrotnie i bezzwłocznie z otrzymanych zaliczek dotacji oraz pozostałej kwoty dotacji.
 4. Spłata Kredytu UNIA SUPER BIZNES w części pomostowej (w wysokości dotacji) następuje z otrzymane dotacji a część uzupełniająca kredytu pomostowego/ nierefinansowana część kredytu - spłacana jest ze środków własnych Kredytobiorcy.
 5. Kredyt UNIA SUPER BIZNES w części uzupełniającej może być udzielony maksymalnie na okres do 10 lat.
 6. Karencja w spłacie kapitału kredytu UNIA SUPER BIZNES w części uzupełniającej może wynosić maksymalnie do 12 miesięcy.
 7. Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym.
 8. Minimalny udział własny Kredytobiorcy wynosi 15% kosztów realizacji projektu.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Kredyty UNIA BIZNES oraz UNIA SUPER BIZNES  
do 1 roku WIBOR 1M + marża
powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 1M + marża
powyżej 3 lat WIBOR 1M + marża