Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Informacje o finansowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Bank Spółdzielczy w Łomży udziela jednostkom samorządu terytorialnego (JST) następujących rodzajów kredytów:

ze względu na okres kredytowania:

 • krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
 • średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat.

ze względu na następujące cele:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ze względu na rodzaj waluty:

 • w złotych polskich.

Kredyt dla JST:

 • może mieć charakter kredytu krótkoterminowego, średnioterminowego lub długoterminowego i udzielany zgodnie z warunkami określonymi przez JST wdokumentacji określonej w procedurze zamówienia,
 • może być zaciągnięty do wysokości, która została określona w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady) JST lub w uchwale budżetowej w przypadku kredytów krótkoterminowych,
 • koszty obsługi kredytów muszą być ponoszone co najmniej raz w roku a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna,
 • może być postawiony do dyspozycji bezgotówkowo lub gotówkowo (wyłącznie w przypadku kredytów w rachunku bieżącym), jednorazowo lub w transzach, w zależności od rodzaju kredytu i finansowanego przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami procedury zamówienia.

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna) 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
do 1 roku WIBOR 1M + marża
powyżej 1 roku WIBOR 1M + marża
Kredyt inwestycyjny 
do 1 roku WIBOR 1M + marża
powyżej 1 roku WIBOR 1M + marża

 

Przy udzielaniu kredytów Bank uwzględnia ustawowo (Ustawa o finansach publicznych) nałożone na JST limity zadłużenia, zgodnie z którymi:

 • łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez JST, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST,
 • w przypadku, gdy relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej okwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto przekroczy 55%, to łączna kwota, o której mowa w pkt. 1) nie może przekroczyć 12% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji,
 • ogłoszenie relacji dokonywane jest dla stanu za rok budżetowy - w terminie do dnia 31maja roku następnego,
 • łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym,
 • także w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu JST na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.