Gwarancje FG POIR

GWARANCJE FG POIR – BIZNESMAX


Bank Spółdzielczy w Łomży ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
 • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziałów Banku Spółdzielczego w Łomży.

Gwarancje KFG

Gwarancje KFG
Bank Spółdzielczy w Łomży oferuje przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. obowiązują zmienione zasady obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, to jest:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).


W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, że stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi 0%.

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziału Banku Spółdzielczego w Łomży.Gwarancje Agro

GWARANCJE AGRO


Na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Łomży może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

 1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
 2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
 3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
 4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

Gwarancja udzielana jest w ramach:

 • - pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
 • - pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych)

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:1.możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW2.dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, o których mowa w pkt 1
do kredytów udzielonych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziału Banku Spółdzielczego w Łomży.


Kredyty na zakup kolektorów słonecznych

Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielane są przez Bank na podstawie zawartych pomiędzy Bankiem a Bankiem BPS S.A. Porozumień o współpracy w oparciu o zawartą pomiędzy Bankiem i NFOŚiGW Umowy o współpracy.

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Płatniczy

Kredyt Płatniczy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym