Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Podstawowe informacje o kredycie inwestycyjnym:

  • kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy,
  • udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT). Środki własne Kredytobiorca winien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest uruchomiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych Kredytobiorcy proporcjonalnie do wysokości transzy,
  • uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty,
  • wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach,
  • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej,
  • kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane maksymalnie na okres do 10 lat,
  • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej,
  • w uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji spłata kredytu może być jednorazowa,
  • w szczególnych przypadkach Bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Kredyt inwestycyjny  
do jednego roku WIBOR 1M + marża
powyżej roku WIBOR 1M + marża


Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane w placówkach Banku.