Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Podstawowe informacje o kredycie w rachunku bieżącym:

  • kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu,
  • spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy,
  • wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie,
  • wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu,
  • odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych,
  • ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  
o stałym oprocentowaniu WIBOR 1M + marża


Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane w placówkach Banku.