Kredyt Płatniczy

Kredyt Płatniczy

Podstawowe informacje o kredycie płatniczym:

  • kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z:
    • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu    dostaw, robót, usług, itp.,
    • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń,
  • kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty,
  • kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów, na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. W przypadku działalności sezonowej przy ustalaniu dziennych średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 3 miesięcy,
  • kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni,
  • wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu, czek potwierdzony) w ciężar rachunku kredytowego,
  • wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa stała)
Kredyt płatniczy  
o stałym oprocentowaniu WIBOR 1M + marża


Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane w placówkach Banku.