Rachunki bieżące

Rachunki bieżące w złotych dla podmiotów instytucjonalnych.

Bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących podmiotom o różnych formach organizacji prawnej:

 • przedsiębiorstwom państwowym,
 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
 • spółdzielniom,
 • spółkom prawa handlowego,
 • stowarzyszeniom, związkom zawodowym i fundacjom,
 • partiom politycznym,
 • jednostkom badawczo-rozwojowym,
 • organizacjom kościelnym,
 • gminom i ich jednostkom organizacyjnym,
 • wspólnotom mieszkaniowym.


Rachunek podstawowy umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, jak i przechowywanie środków.

Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele.

Klient posiadający rachunek w BS Łomża ma możliwość :

 • otrzymać kredyt w rachunku bieżącym oraz z inne rodzaje kredytów oferowanych przez Bank,
 • składać dyspozycje stałych zleceń,
 • regulować swoje zobowiązania w formie poleceń zapłaty,
 • posiadać czeki,
 • korzystać z systemu bankowości elektronicznej:
  • Home Banking,
  • Internet Banking,
  • Bankofon,
 • korzystać z kart płatniczych (Visa Business).

 

Aktualne oprocentowanie:

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
Stopa zmienna Stopa stała
Rachunek bieżący 0,00 %  
Rachunek pomocniczy 0,00 %  
Lokata typu O/N   WIBID 1M x 0,5