Lokata Terminowa "Klasyczna"

Lokata Terminowa "Klasyczna"

 • Lokaty prowadzone są w okresach 1, 2, 3, 6, 9 i 12-miesięcznych i oprocentowane w stosunku rocznym wg zmiennych stóp procentowych określonych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.
 • Minimalna wpłata niezbędna do otwarcia lokaty wynosi 500,00 zł
 • Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego dzień, który nazwą odpowiada dniowi otwarcia lokaty
 • W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:
  1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
  2) nie dokonuje częściowych wypłat.
 • Każda wypłata środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych obowiązującej w dniu wypłaty
 • Odsetki od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty
 • Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata Terminowa Klasyczna nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja
 • Kolejny okres umowny rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu umownego, tj. w dniu, który datą odpowiada dniowi wniesienia lokaty.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie
(stopa zmienna)

1-miesięczna 2,00 %
2-miesięczna 3,00 %
3-miesięczna 4,00 %
6-miesięczna 4,20 %
9-miesięczna 4,50 %
12-miesięczna 5,00 %