Kredytowa linia hipoteczna

Informacje o Kredytowej linii hipotecznej.


Bank udziela kredytowej linii hipotecznej, przeznaczonej na:

 • finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);
 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
 • zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
 • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy;
 • refinansowanie kredytów udzielonych przez Bank i inne banki na cele,
 • łącznie na cele określone w pkt 1- 3.
Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.

Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
 • hipoteka na nieruchomości należącej do Klienta lub osoby trzeciej;
 • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy);
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
 • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie kredytu
(stopa zmienna)
Kredytowa linia hipoteczna  
z okresem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża
z okresem spłaty od 3 do 5 lat WIBOR 3M + marża
z okresem spłaty powyżej 5 lat WIBOR 3M + marża