Kredyty komercyjne

Bank udziela kredytu osobom fizycznym prowadzącym na własny rachunek gospodarstwo rolne tj. gospodarstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe udzielane są:

  • w rachunku bieżącym,
  • w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej:

  • oleju napędowego, nawozów, pasz, materiału siewnego, środków ochrony roślin, itp.
Kredyt w rachunku bieżącym

Ma charakter kredytu odnawialnego. Oznacza to, że każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu lub limitu ustalonego na dany dzień w umowie kredytowej.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Może być udzielany na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Bank udziela kredytu w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 2000,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy. Realizacja kredytu może następować jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość spłaty w ratach rocznych.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Tym kredytem mogą być finansowane:

  • zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja budynków gospodarczych,
  • zakup urządzeń, maszyn rolniczych, ciągników,
  • zakup gruntów rolnych,
  • zakup stada podstawowego lub uzupełniania stada podstawowego,
  • inne cele związane z działalnością inwestycyjną rolniczą.

 

Aktualne oprocentowanie

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
(stopa zmienna)
Kredyty na działalność rolniczą  
W rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża
Obrotowe  
- obrotowy do 1 roku Stopa redyskonta weksli NBP + marża
- obrotowy od 1 roku do 3 lat Stopa redyskonta weksli NBP + marża
- obrotowy od 3 do 5 lat Stopa redyskonta weksli NBP + marża
Inwestycyjne  
- do 1 roku Stopa redyskonta weksli NBP + marża
- od  1 roku do 3 lat Stopa redyskonta weksli NBP + marża
- powyżej 3 lat Stopa redyskonta weksli NBP + marża
Pożyczka WIBOR 3M +marża